Πληροφορίες Άρθρου

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Ανακοινώσεις 18.05.2022

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρίας καλεί τους μετόχους της σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, Λεωφ.Συγγρού 124-126, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στην Εταιρία καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 18 Μαϊου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Web Content Viewer

Portlet Content

Πρόσφατα Νέα & Ανακοινώσεις 

Web Content Viewer

Portlet Content

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}