Πληροφορίες Άρθρου

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Ανακοινώσεις 22.11.2023 3 λεπτά

Πρόσκληση μετόχων Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση μετόχων Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, Λεωφ.Συγγρού 124-126, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διανομή μερίσματος από αποθεματικά προηγουμένων ετών του άρθρου 48 του Ν.4172/2013 .

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν επαναληπτικές συνελεύσεις.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Web Content Viewer

Portlet Content

Πρόσφατα Νέα & Ανακοινώσεις 

Web Content Viewer

Portlet Content

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}