Πληροφορίες Άρθρου

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Ανακοινώσεις 19.08.2019

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 124-126, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018, μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη  για την Εταιρική χρήση  που έληξε την 31-12-2018.
 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Εταιρίας.
 5. Νομική και Οικονομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Έγκριση του επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρίας για τα έτη 2019-2021.
 7. Έγκριση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας για το 2019.
 8. Έγκριση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής άλλου σε αντικατάσταση
 9. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιριών.
 11. Εναρμόνιση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τον ν. 4548/18
 12. Άλλα θέματα

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω  Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση  στην Εταιρία καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Web Content Viewer

Portlet Content

Πρόσφατα Νέα & Ανακοινώσεις 

Web Content Viewer

Portlet Content

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}