Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθεύτων

SEO Web Content Viewer

Portlet Content

Κώδικας Προμηθευτών

Handshake

Web Content Viewer

Portlet Content
Interamerican

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Σημειώνεται εξαρχής ότι ο παρών Κώδικας αφορά σε όλες τις συνεργασίες με προμηθευτές των εταιρειών του Ομίλου Interamerican. Η Interamerican δεσμεύεται για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες και μετόχους της, καθώς και προς την ευρύτερη κοινωνία και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, τηρώντας προσήκουσες διαδικασίες ποιότητας υπηρεσιών και λειτουργώντας έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική, κοινωνική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία του.

Έχοντας δεσμευτεί για την έμπρακτη υποστήριξη σημαντικών σχετικών πρωτοβουλιών εταιρικής υπευθυνότητας, όπως είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact) και οι Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. (UNEP Finance Initiative, Principles for Sustainable Insurance), δεσμεύεται κατ’ ακολουθία να αντικατοπτρίζει τις αρχές επιχειρηματικής πρακτικής της στην κάθε συνεργασία της με προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών κάθε είδους, απαιτώντας παράλληλα την τήρηση των αρχών αυτών και από αυτούς.

Συγκεκριμένα, η Interamerican έχει δεσμευτεί:


 • Να ενσωματώνει στις δομές λήψης αποφάσεων και στην καθημερινή λειτουργία της ζητήματα σχετικά με την ασφαλιστική δραστηριότητα και λειτουργία που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.
 • Να συνεργάζεται με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και την ανάπτυξη λύσεων.
 • Να συνεργάζεται με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και άλλα σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ενθάρρυνση δράσεων σε ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση να επιδεικνύει υπευθυνότητα και διαφάνεια στην τακτική δημόσια κοινοποίηση της προόδου εφαρμογής των ανωτέρω δεσμεύσεων.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε συμβατικής συνεργασίας μεταξύ της Interamerican (όλων των εταιρειών του Ομίλου) και των προμηθευτών της. Υπογράφοντας ένα συμφωνητικό με την Interamerican, ο κάθε προμηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών δεσμεύεται για την τήρηση των αρχών εταιρικής υπευθυνότητας και συμμορφώνεται με τις απορρέουσες από τον Κώδικα υποχρεώσεις.

Ο Κώδικας βασίζεται στις εξής παγκοσμίως αποδεκτές και εφαρμοσμένες διακηρύξεις και συμβάσεις:


 • Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ο.Η.Ε. - OHCHR 1948)
 • Διακήρυξη για τις Βασικές Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Ο.Η.Ε.- ILO 1998)
 • Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ο.Η.Ε. - UNEP 1992)
 • Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς (Ο.Η.Ε. 2003)

Με την προϋπόθεση της απόλυτης τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του με την Interamerican, ο κάθε προμηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών δεσμεύεται, επιπροσθέτως, για την τήρηση των αρχών και όρων εταιρικής υπευθυνότητας που ακολουθούν.


Απαραίτητες υποχρεώσεις προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών της Interamerican

Τα ανθρώπινα δικαιώματα:


 • Να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τις συνθήκες εργασίας:


 • Να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης
 • Να συμβάλλουν στην εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
 • Να υποστηρίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας
 • Να συμβάλλουν στην εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση.

Το περιβάλλον:


 • Να ακολουθούν προσέγγιση πρόληψης ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις
 • Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
 • Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Την καταπολέμηση της διαφθοράς:


 • Να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους «πληρωμών διευκόλυνσης».

Web Content Viewer

Portlet Content
Complementary Content
${loading}