SEO Web Content Viewer

Web Content Viewer

Web Content Viewer

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της αξιολόγησης Υποψηφίου Υπαλλήλου

Από κοινού Υπεύθυνες Επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι οι εταιρίες:

1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ που έχει έδρα στη Λ. Συγγρού 124-126, ΤΚ 117 82, στην Αθήνα έχει Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 2865/05/Β/86/45, έχει λάβει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 305801000, ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, και έχει γραμμή επικοινωνίας :210-9462000 και  e-mail: custserv@interamerican.gr

2. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΖΩΗΣ Α.Ε. (εφεξής Εταιρία), η οποία έχει έδρα στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 124-126 Τ.Κ. 11782 στην Αθήνα, έχει ΑΡΜΑΕ  25467/05/B/91/29 και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 914001000, τηλ.210-9462000, e-mail: custserv@interamerican.gr

3. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», η οποία έχει έδρα στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 124-126 Τ.Κ. 11782 στην Αθήνα, έχει ΑΡΜΑΕ 27557/05/Β/92/13 και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 1026501000, τηλ. 210-9462000, e-mail: custserv@interamerican.gr

Σκοποί επεξεργασίας

Τα δεδομένα σας που θα τηρήσουμε σε κοινό Αρχείο και θα τα επεξεργαστούμε από κοινού για το σκοπό της αξιολόγησής σας ως υποψηφίου Συνεργάτη του αποκλειστικού δικτύου πωλήσεων ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ κατά τη διε- νέργεια διαδικασίας στρατολόγησης νέων Συνεργατών για την οποία υποβάλατε αίτημα.

Νομική βάση

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βασιζόμενοι στις ακόλουθες νομικές βάσεις: (α) στη ρητή συγκατάθεσή σας που λάβαμε μετά την ενημέρωσή σας, την οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε όπως περιγράφεται παρακάτω και (β) στο έννομο συμφέρον των εταιριών μας να βελτιώνουν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες τους επιλέγοντας για το αποκλειστικό δίκτυο πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, τους κατάλληλους Συνεργάτες.

Κατηγορίες δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλε- κτρονικής αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνσή και την περιοχή σας καθώς και το βιογρα- φικό σημείωμα που μας παραχωρήσατε προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για συνεργασία με την εταιρεία μας.

Χρόνος Διατήρησης

Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για 2 χρόνια από τη λήψη τους τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορ- φή, χρονικό διάστημα που κρίνεται εύλογο για το σκοπό που τα συλλέξαμε. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα Αρχεία μας και δεν θα υπάρχουν πλέον ούτε σε έγχαρτη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας θα τύχουν επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των εταιριών μας για την αξιολόγηση σας για τη θέση που αιτείστε ή τυχόν παρόμοια.

Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για το σκοπό της επεξερ- γασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου:

  • Να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.
  • Να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής μας και να προφυλάσσουμε τις πληροφορίες.
  • Ενδεικτικά μέτρα που υποστηρίζουν τόσο την φυσική αλλά και ηλεκτρονική ασφάλεια των δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία στις Εταιρίες μας είναι η φυσική παρουσία ασφάλειας στα κτίρια μας, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των κρίσιμων για εμάς χώρων, η εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης Πόρων, Πολιτικής Ασφάλειας και υποστηρικτικών διαδικασιών, η εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall), λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus, antimalware), η εφαρμογή συστήματος πρόληψης διαρροής δε- δομένων (dlp), η χρήση ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων (2 Factor Authentication), η κατά περιπτώσεις κρυπτογράφηση και άλλα.

Δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679):

(1) το δικαίωμα πρόσβασης για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους καθώς και να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων που τηρούνται στην Εταιρία μας.

(2) το δικαίωμα διόρθωσης για να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας

(3)το δικαίωμα διαγραφής για να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει και να τα επεξεργάζεται η Εταιρία μας ως Υπεύθυνη επεξεργασίας.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποί- ηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας, ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας.

Η άσκηση όλων των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στο dpo@interamerican.gr. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr).