SEO Web Content Viewer

Web Content Viewer

Web Content Viewer

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω των ηχογραφημένων κλήσεων

Από κοινού Υπεύθυνες Επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας, είναι οι εταιρίες:

1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

2. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.

3. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», όλες έχουν έδρα στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 124-126 στην Αθήνα, έχουν τηλ. Επικοινωνίας με το κοινό 210-9462000 και e-mail: custserv@interamerican.gr. Πλήρη στοιχεία των εταιριών και αναλυτική ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να δείτε στην κεντρική ιστοσελίδα μας στην ενότητα προσωπικά δεδομένα.

Σκοποί επεξεργασίας

O σκοπός της καταγραφής των συνοµιλιών είναι η παροχή αποδεικτικών στοιχείων της επαγγελματικής συναλλαγής. Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις του σκοπού αυτού είναι: η αµφισβήτηση σύναψης/τροποποίησης ασφαλιστικής σύµβασης, ορθής ενημέρωσης για καλύψεις συμβολαίων, εξέλιξης αποζημίωσης, ορθής παροχής ιατρικών συμβουλών σε επείγοντα ή μη περιστατικά υγείας, παροχής υπηρεσιών μεταφοράς (διακομιδής) ασθενούς σε νοσοκομείο, υπηρεσιών οδικής βοήθειας ή καταγραφής ατυχήματος, υπηρεσιών εξυπηρέτησης παράπονων/καταγγελιών πελατών/τρίτων, εξυπηρέτησης συνεργατών.

Νομική βάση

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες κλήσεις βασιζόμενοι στις ακόλουθες νομικές βάσεις: (α) η επεξεργασία των δεδομένών σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης εφόσον είστε συμβαλλόμενος ή ασφαλισμένος και (β) η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τους σκοπούς υποστήριξης εννόμων συμφερόντων των εταιριών μας.

Κατηγορίες δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε τόσο απλά δεδομένα όπως ταυτοποίησης και επικοινωνίας δηλ το ονοματεπώνυμο, αρ. συμβολαίου, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνσή και την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, όσο και δεδομένα υγείας ανάλογα με το περιεχόμενο της συνομιλίας σας.

Χρόνος Διατήρησης

Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για 5 χρόνια από την καταγραφή τους τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε φυσική μορφή. Το χρονικό αυτό διάστημα κρίνεται εύλογο για το σκοπό που τα συλλέξαμε και θεωρείται επαρκές για πιθανές περιπτώσεις μελλοντικής αμφισβήτησης ή κίνησης νομικής διαδικασίας, Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα Αρχεία μας και δεν θα υπάρχουν πλέον σε καμία μορφή.

Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας εφόσον απαιτείται θα τύχουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των εταιριών μας που απαρτίζουν ενδεικτικά το τηλεφωνικό μας κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, συνεργαζόμενους ιατρούς και νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους μας, το συντονιστικό κέντρο για παροχή οδικής ή άμεσης προσωπικής βοήθειας, το Τμήμα Παραπόνων. Εφόσον χρειαστεί, για την υποστήριξη εννόμων αξιώσεων των εταιριών μας ή συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις αλλά και την ικανοποίηση νομίμων αιτημάτων σας, τα δεδομένα σας ενδεικτικά μπορεί να διαβιβαστούν στο αρμόδιο τμήμα Αποζημιώσεων, στη Νομική Υπηρεσία, στην Κανονιστική Συμμόρφωση, στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τυχόν δημόσιες Αρχές, Δικαστήρια και Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι των εταιριών μας δεσμεύονται από όρους τήρησης επαγγελματικής εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πέραν αυτού οι εταιρίες μας διέπονται από Κώδικα δεοντολογίας και ηθικής που δεσμεύει όλο το προσωπικό τους.

Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για το σκοπό της επεξεργασίας, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου:

  • Να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.
  • Να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής μας και να προφυλάσσουμε τις πληροφορίες.

Δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Έχετε σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) τα δικαιώματα πρόσβασης στις καταγεγραμμένες συνομιλίες σας, διόρθωσης, διαγραφής περιορισμού της επεξεργασίας και διόρθωσης, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε αποστέλλοντας έγγραφο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στο email dpo@interamerican.gr ή custserv@interamerican.gr. Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ενότητα Προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr)