SEO Web Content Viewer

Web Content Viewer

Web Content Viewer

Ενημέρωση για την επεξεργασία των ΔΠΧ για τον σκοπό της αξιολόγησης προτάσεων επιχειρηματικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος καινοτομίας “INTERAMERICAN INNOVATION HUB”

Από κοινού Υπεύθυνες Επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι οι εταιρίες:

 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ που έχει έδρα στη Λ. Συγγρού 124-126, ΤΚ 117 82, στην Αθήνα έχει Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 2865/05/Β/86/45, έχει λάβει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 305801000, ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,
 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. (εφεξής Εταιρία), η οποία έχει έδρα στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 124-126 Τ.Κ. 11782 στην Αθήνα, έχει ΑΡΜΑΕ 25467/05/B/91/29 και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 914001000 και η
 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», η οποία έχει έδρα στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 124-126 Τ.Κ. 11782 στην Αθήνα, έχει ΑΡΜΑΕ 27557/05/Β/92/13 και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 1026501000, όλες έχουν τηλ. 210-9462000 και e-mail: custserv@interamerican.gr στο εξής για λόγους συντομίας θα αποκαλούνται από κοινού η «Εταιρία».

1. Σκοποί επεξεργασίας

Τα δεδομένα σας θα τηρήσουμε σε κοινό Αρχείο και θα τα επεξεργαστούμε από κοινού για το σκοπό της:

 • Επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή διευκρινίσεων κατόπιν ερωτήματός σας σχετικά με το INTERAMERICAN INNOVATION HUB
 • b) αξιολόγησης σας ως υποψηφίου Συμμετέχοντα καθόλη τη διάρκεια της διενέργειας αξιολόγησης της δικής σας υποβληθείσας καινοτόμου ψηφιακής λύσης, στους τομείς δραστηριότητας της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ που αναλυτικά περιγράφονται στο site

Η Εταιρία στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, θα σας αποστέλλει ενημέρωση σχετικά με τα παραπάνω.

Αν θέλετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοιου είδους ενημερώσεις, κάθε φορά που λαμβάνετε άμεση ενημέρωση, θα σας γνωστοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο εύκολα μπορείτε να καταργήσετε τη συγκατάθεσή σας. Ανεξάρτητα από αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον παραπάνω σκοπό μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ στο email dpo@interamerican.gr και τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία.

2. Νομική βάση

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βασιζόμενοι στις ακόλουθες νομικές βάσεις:
 • στη ρητή συγκατάθεσή σας που λαμβάνουμε μετά από ενημέρωσή σας,
 • στο έννομο συμφέρον των εταιριών μας να βελτιώνουν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες τους επιλέγοντας καινοτόμες ψηφιακές ιδέες για την ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας τους.

3. Κατηγορίες δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε τις εξής κατηγορίες δεδομένων:
 • στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας που μας παραχωρήσατε όπως διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • στοιχεία σχετικά με εσάς όπως ονοματεπώνυμο, επαγγελματική κατάσταση, εκπαίδευση εφόσον μας ενημερώνετε για αυτά.

4. Κατηγορίες Υποκειμένων

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα των :
 • ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων που υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στο site
 • φυσικών προσώπων εκπροσώπων/υπαλλήλων/προστηθέντων των συμμετεχουσών Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα INTERAMERICAN INNOVATION HUB κατά το στάδιο αξιολόγησης της υποψήφιας καινοτόμου πρότασης

5. Χρόνος Διατήρησης

Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας:
 • για 1 μήνα στην περίπτωση της διευκρινιστικής ερώτησης για το σκοπό της ορθής και ολοκληρωμένης απάντησης (βλ.παρ.1ο σκοπό) και
 • για 1 χρόνο στην περίπτωση υποβολής πρότασης συμμετοχής στο πρόγραμμα INTERAMERICAN INNOVATION HUB για το σκοπό της αξιολόγησής του Συμμετέχοντα (βλ.παρ.2ο σκοπό)

6. Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας θα τύχουν επεξεργασίας εφόσον χρειαστεί, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους διαφόρων τμημάτων των εταιριών μας.

7. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για το σκοπό της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου:

 • Να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.
 • Να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής μας και να προφυλάσσουμε τις πληροφορίες.
 • Ενδεικτικά μέτρα που υποστηρίζουν τόσο την φυσική αλλά και ηλεκτρονική ασφάλεια των δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία στις Εταιρίες μας είναι η φυσική παρουσία ασφάλειας στα κτίρια μας, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των κρίσιμων για εμάς χώρων, η εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης Πόρων, Πολιτικής Ασφάλειας και υποστηρικτικών διαδικασιών, η εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall), λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus, antimalware), η εφαρμογή συστήματος πρόληψης διαρροής δεδομένων (dlp), η χρήση ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων (2 Factor Authentication), η κατά περιπτώσεις κρυπτογράφηση και άλλα.

8. Δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679):

 • το δικαίωμα πρόσβασης για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους καθώς και να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων που τηρούνται στην Εταιρία μας
 • το δικαίωμα διόρθωσης για να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα διαγραφής για να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει και να τα επεξεργάζεται η Εταιρία μας ως Υπεύθυνη επεξεργασίας.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας, ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας.

Η άσκηση όλων των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στο dpo@interamerican.gr. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα)