Web Content Viewer

Web Content Viewer

Web Content Viewer

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ:
 «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.» και «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΓΑ», «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.»
(ως αυτοτελώς Υπεύθυνη για την Επεξεργασία η κάθε μια)
(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)


Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • 1.Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)i και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ)ii μου;

 • Με την αίτηση ασφάλισης που υποβάλλετε, μας δηλώνετε ότι θέλετε να μεταφέρετε τον κίνδυνο που έχετε επιλέξει (π.χ. αστικής ευθύνης κάθε είδους, πυρός, βοήθειας, υγείας κ.λπ.) σε εμάς με την ιδιότητά μας ως Ασφαλιστών (Ασφαλιστική Εταιρία). Εμείς, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που μας δηλώνετε στην αίτηση ασφάλισης, θα πρέπει να σας εντάξουμε σε μια ομοιογενή κατηγορία κινδύνων και να υπολογίσουμε, βάσει των δηλώσεών σας, το κατάλληλο και αναλογικό για εσάς ασφάλιστρο, υπολογίζοντας και εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να μας δηλώσετε τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της αίτησης ασφάλισης. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου και για την  εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ρωτάμε και στα οποία βασιζόμαστε απόλυτα συνιστά υποχρέωσή σας από τον ασφαλιστικό νόμο (N. 2496/1997) και έτσι θα μπορέσουμε να σας εντάξουμε στην κατάλληλη ομάδα κινδύνου και θα υπολογίσουμε σωστά το ασφάλιστρο που υποχρεούστε να πληρώνετε για την κάλυψή σας.
 • Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας έχουμε ζητήσει να θεμελιώσει δικαίωμά μας να ζητήσουμε ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία του ασφαλιστηρίου σας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση ασφάλισης, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη  ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσετε στο παρόν στάδιο μέσω της αίτησης ασφάλισης ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.
 • 2.Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβείτε;
 • Αφού μας υποβάλλετε την αίτηση ασφάλισης, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.
 • Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου, στις ασφαλίσεις υγείας και στις ασφαλίσεις ΙΧ οχήματος. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες ανάληψης κινδύνων που εφαρμόζουμε, μας επιτρέπεται να λαμβάνουμε αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.
 • Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους μας. Έτσι, σε περίπτωση άρνησης ασφάλισης (στις ασφαλίσεις υγείας και στις ασφαλίσεις ΙΧ οχήματος) αυτή ελέγχεται πάντα από αρμόδιο υπάλληλό μας.
 • Στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας, πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους, μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος μας.
 • Ειδικά όσον αφορά τα προϊόντα ασφάλισης του Κλάδου Ζωής, πραγματοποιούμε τις εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής μας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:
 • 3.Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο;
 • Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, αν η αίτηση ασφάλισης ή τροποποίησης ασφαλιστικής σύμβασης που μας υποβάλλατε δεν έχει γίνει δεκτή, θα την κρατήσουμε για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή.
 • 4.Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τουςvii), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σαςviii, διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητηix) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπx.) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο)xi.
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. 
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ σας για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης, ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης ασφάλισής σας και σε μη κάλυψή σας, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία σύμβαση ασφάλισης δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του ασφαλισμένου προσώπου (υποκειμένου των δεδομένων).
 • 5.Πως διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων μου;

 • Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • 6.Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;

 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα ανάληψης κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, το αναλογιστικό τμήμα, τη νομική υπηρεσία κ.λπ.
 • Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποζημίωσή των ασφαλισμένων μας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς. Επίσης τα δεδομένα σας, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατρούς, δημόσιες αρχές, ερευνητές αποζημιώσεων κ.λπ. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
 • Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από τη μητρική μας εταιρία «Achmea B.V.», που εδρεύει στην Ολλανδία, καθώς και από άλλες εταιρίες του ιδίου Ομίλου Achmea, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 • 7.Θα κάνετε επεξεργασία των δεδομένων μου και για εμπορικούς σκοπούς;
Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που σας αναφέρουμε παραπάνω, θα επεξεργαστούμε μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΠΧ) και για τους σκοπούς προώθησης άλλων ή συμπληρωματικών με τις ανάγκες σας ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών είτε της εταιρίας μας, είτε άλλων εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Οι σχετικές ενέργειες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και μέσω συνεργαζόμενων παρόχων (π.χ. mailchimp).

 • Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.
 • 8.Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ: τηλ 210 946 2000, email dpo@interamerican.gr  
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 


Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ ΤΡΙΤΟ, ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (κατόπιν ζημιάς) 

 • 1.Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)i και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ)ii μου;

  Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έρχονται σε γνώση μας λόγω ατυχήματος στο οποίο, με οποιονδήποτε τρόπο, είστε εμπλεκόμενος/η.

  Τα δεδομένα αυτά παρέχονται από εσάς ή αποκτώνται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όπως άλλα εμπλεκόμενα στο ατύχημα πρόσωπα, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές εταιρίες, νοσηλευτικά ιδρύματα, αστυνομικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και άλλες πηγές.

  Η γνώση των δεδομένων αυτών από εμάς είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για αποζημίωση δική σας ή/και τρίτου, με βάση τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρεί μαζί μας ο Ασφαλισμένος μας, καθώς και την ασφαλιστική νομοθεσία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αν δεν συναινέσετε στην επεξεργασία ή εναντιωθείτε πριν ολοκληρωθεί ο διακανονισμός του αιτήματός σας, δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος της διαδικασίας αποζημίωσης.

  Τα δεδομένα σας που θα επεξεργαστούμε, μπορεί να είναι ενδεικτικά τα εξής: δεδομένα τόπου, χρόνου, συνθηκών επέλευσης, οικογενειακής κατάστασης,  οικονομικής φύσης, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, ποινικών διώξεων  και αποφάσεων δικαστηρίων. 
 • 2.Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβείτε;
 • Για τους λόγους που προαναφέραμε, θα προβούμε σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. 
 • Επίσης, στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας, πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους και μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος μας. 
 • 3. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο;
 • Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας, σε έγχαρτη, ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο χρόνο θα διατηρούμε συμβατική σχέση με τον Ασφαλισμένο μας που ενεπλάκη στο ατύχημα και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής σχετικών αξιώσεων.
 • 4.Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;
 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τουςvii, διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σαςviii), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητηix) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.x), φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο)xi.
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ σας, ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας, ωστόσο αυτό θα σταματήσει τη διαδικασία διακανονισμού της αποζημίωσής σας, δεδομένου του ότι καμία σύμβαση ασφάλισης δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ τόσο του ασφαλισμένου προσώπου, όσο και των τρίτων που αιτούνται αποζημίωσης.
 • 5.Πώς διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων μου;
 • Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • 6.Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στα τμήματά μας που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της σύμβασης ασφάλισης, καθώς και για την αποζημίωσή σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα αποζημιώσεων, το τμήμα ανάληψης κινδύνων, το αναλογιστικό τμήμα, τη νομική υπηρεσία κ.λπ.
 • Επίσης τα δεδομένα σας, μπορεί να διαβιβαστούν και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες εμπλεκόμενες στην αποζημίωση του συγκεκριμένου ατυχήματος, εταιρίες διακανονισμού ζημιών, πραγματογνώμονες, ερευνητές, ασφαλιστικά ταμεία, αστυνομικές και λοιπές δημόσιες αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, γιατρούς, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, την Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (ΥΣΑΕ), το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ), το «Επικουρικό Κεφάλαιο», το Κέντρο Πληροφοριών, Εταιρίες εκτίμησης κινδύνων και αποτροπής ασφαλιστικής απάτης κ.λπ.
 • Τέλος, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από τη μητρική μας εταιρία «Achmea B.V.», που εδρεύει στην Ολλανδία, καθώς και από άλλες εταιρίες του ιδίου Ομίλου Achmea, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Σε κάθε διαβίβαση που πραγματοποιούμε, λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 • 7.Πώς μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;
 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ: email: dpo@interamerican.gr 
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

---------------------- 

[i] Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») όπως αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας [όνομα, αριθμό ταυτότητας, σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου (Άρθρο 4 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)].
[ii] Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν ενδεικτικά την υγεία, καθώς και την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή κ.λπ.  (Άρθρο 9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
[iii] Ν.3691/2008, Αποφ.ΕΠΕΙΑ 154/2009, Οδηγία 2015/849 Ε.Ε.
[iv] Νόμος 4170/2013, Οδηγία του Συμβουλίου 20011/16 Ε.Ε.
[v]Common Reporting Standards-CRS
[vi]Νόμος 4493/2017 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Η.Π.Α.
[vii] Άρθρο 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
[viii] Άρθρο 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
[ix]Άρθρο 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
[x] Άρθρο 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
[xi] Άρθρο 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679