Όροι Χρήσης

SEO Web Content Viewer

Portlet Content
Interamerican

Όροι Χρήσης

kthrio-interamerican

Web Content Viewer

Portlet Content

Όροι χρήσης

Οι επισκέπτες/πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ή/και συναλλάσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

  • Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και των συγγενών προς αυτές αναφερομένων (εφ' εξής «Εταιρίες»). Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελέυθερα από τους επισκέπτες/πελάτες, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών γιά οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας την οποία αφορούν.
  • Οι Εταιρίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοδελίδα σε καμμία περίπτωση όμως δε δεσμεύονται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την Εταιρία με την οποία συμβάλλονται.
  • Οι Εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας ή/και των υπαλλήλων της.
  • Οι Εταιρίες έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν του επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρουν καμμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Complementary Content
${loading}