Όροι και προϋποθέσεις Innovation Hub

SEO Web Content Viewer

Portlet Content

Όροι και Προϋποθέσεις Innovation Hub

Office

Web Content Viewer

Portlet Content
Interamerican Innovation Hub

Όροι και Προϋποθέσεις

Η παρούσα διαδικασία οργανώνεται από τις εταιρίες του ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ (εφεξής από κοινού οι «Εταιρίες»)

 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία έχει έδρα στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 124-126 Τ.Κ. 11782 στην Αθήνα, και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 000914001000, τηλ.210-9462000 και e-mail: custserv@interamerican.gr ,
 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, η οποία έχει έδρα στη Λεωφόρο Συγγρού 124-126 Τ.Κ. 11782, στην Αθήνα, έχει ΑΡΜΑΕ 27557/05/Β/92/13 και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 1026501000, τηλ. 210-9462000 και e-mail:custserv@interamerican.gr .

οι οποίες αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν digital working solutions στους εξής τομείς:

 • Silver Age care
 • Travelling
 • Future Home
 • Wellness
 • Urban Mobility
 • Recruiting talents

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υποβολής digital working solutions (εφεξής το «Working Solution») στο Interamerican Innovation Hub (εφεξής το «Hub») από τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα, εταιρίες ή φορείς (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

Οι παρόντες όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του Innovation Hub (εφεξής ο «Ιστότοπος του Hub»).

1. Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι Συμμετέχοντες στους οποίους ανήκει το Working Solution. Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούνται συμμετοχής (i) φυσικά πρόσωπα, (ii) άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και εταιρίες που συνδέονται με εκείνες με άμεση ή έμμεση μετοχική ή διοικητική συμμετοχή, (iii) εταιρίες ή φορείς στους οποίους συμμετέχουν, στη διοίκηση ή στην ιδιοκτησία τους, ή γενικά ασκούν με οποιονδήποτε τρόπο έλεγχο ή επιρροή, υπάλληλοι ή διοικητές των Εταιριών ή των υπό (ii) εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους.

2. Προϋποθέσεις υποβολής και αξιολόγησης

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος πριν την υποβολή ενός Working Solution. Οι Συμμετέχοντες κατάνοούν και συμφωνούν πλήρως και ανεπίφυλακτα πως η υποβολή ενός Working Solution σημαίνει ότι δέχονται ανεπιφύλακτα και δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Η υποβολή ενός Working Solution στο Hub πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ιστοτόπου του Hub, στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Το Working Solution οφείλει να είναι πρωτότυπο, να αποτελεί στο σύνολό του διανοητική ιδιοκτησία αποκλειστικά του Συμμετέχοντα που την υποβάλει και η υποβολή ή η τυχόν εφαρμογή να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (βλ. και παρακάτω υπό 4). Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας του υποβαλλόμενου Working Solution, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό.

Παράλληλα απαιτείται τα κάθε είδους στοιχεία που δηλώνουν ή υποβάλουν οι Συμμετέχοντες, να είναι αληθή και ορθά. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή συμμετοχής χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής, όπως ορίζονται στο παρόν, θα ακυρώνεται η συμμετοχή του Working Solution σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησής του.

Οι Εταιρίες δεν έχουν καμία υποχρέωση διασταύρωσης στοιχείων και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε δικαιώματός τους και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας τους.

Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος του Working Solution που θα κατατεθεί στο πλαίσιο της υποβολής δεν επιστρέφεται. Τυχόν κόστος προετοιμασίας του Working Solution (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού ή άλλο τι) επιβαρύνει αποκλειστικά τον Συμμετέχοντα που το υποβάλει.

Προκειμένου ένα Working Solution να αξιολογηθεί από τις Εταιρίες, θα πρέπει να αφορά σε έναν από τους τομείς ενδιαφέροντός τους που περιγράφονται στον Ιστότοπο του Hub, να είναι ώριμο και να μπορεί να προσαρμοστεί. Επίσης για να θεωρηθεί πλήρης μια υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία ταυτοποίησης

 • Την πλήρη επωνυμία του Συμμετέχοντα, τα λοιπά προσδιοριστικά του στοιχεία (π.χ. για ανώνυμες εταιρίες την έδρα τους και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ) και τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας.
 • Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τον Συμμετέχοντα και υποβάλει το Working Solution για λογαριασμό του.
 • Τον τίτλο του Working Solution.
 • Τον Ιστότοπο του Working Solution (εάν υπάρχει)
 • Τον τομέα ενδιαφέροντος του Working Solution, από εκείνους που περιγράφονται στον Ιστότοπο του Hub.

Elevator pitch

5-10 bullets που αξίζει να επισημανθούν, όπως σημαντικά επιτεύγματα, πωλήσεις, πελάτες που χρησιμοποιούν το Working Solution κλπ.

Περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος / υπηρεσίας

Ποια προβλήματα/ανάγκες καλύπτει. Ποια είναι τα συγκεκριμένα προϊοντικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. τεχνολογία που χρησιμοποιείται, παράγοντες που τη διαφοροποιούν κλπ.

Επίπεδο Ωριμότητας

Δυνατότητα white label

Έρευνα Αγοράς

Χαρακτηριστικά, μέγεθος, ρυθμός ανάπτυξης

Ανταγωνισμός

Τι υπάρχει ήδη στην αγορά για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης (άμεσος και έμμεσος ανταγωνισμός του Working Solution).

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Πώς η προτεινόμενη λύση διαφέρει από τον ανταγωνισμό;

Μοντέλο Εσόδων

Ποιο είναι το μοντέλο εσόδων του Working Solution;

Τιμολόγηση του Working Solution (προϊόντος / υπηρεσίας)

Κύριες δραστηριότητες/ενέργειες για τους επόμενους 6 μήνες

Τι χρειάζεται για να «απογειωθεί» η επιχείρησή σας; Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας όσον αφορά:

 • την ανάπτυξη προϊόντος
 • τις πωλήσεις και την προώθηση του Working Solution
 • άλλο (αν υπάρχει)

Έχετε λάβει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του Working Solution ή άλλης πρωτότυπης επιχειρηματικής σας ιδέας; Εάν ναι, αναφέρετε το ποσό της χρηματοδότησης, τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και το πλάνο απορρόφησης (σχετικά έξοδα)

Ομάδα, Βασικά μέλη, Ρόλοι / Προφίλ

Περιγράψτε την ομάδα σας καθώς και τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (τυχόν προϋπηρεσία, LinkedIn προφίλ, εμπειρία της ομάδας στη συγκεκριμένη αγορά, εμπειρία προηγούμενης κοινής εργασίας, ρόλοι και υποχρεώσεις της ομάδας όπως π.χ. full-time, part-time κλπ. Παρακαλούμε προσθέστε οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία θεωρείτε σημαντική σχετικά με το Working Solution που υποβάλετε

3. Νέα και ενημερώσεις

Πληροφορίες αναφορικά με το Hub, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου του Hub. Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά κάθε Working Solution θα γνωστοποιούνται στον Συμμετέχοντα που την υπέβαλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με όποιον άλλον τρόπο επιλέγουν οι Εταιρίες. Οι Εταιρίες δεν θα προβαίνουν σε καμία γνωστοποίηση ή ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και της κατάταξης των Working Solution.

4. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας /Ευθύνη

4.1.Ο Συμμετέχων που υποβάλει ένα Working Solution, φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Εταιριών και παντός τρίτου για κάθε ζήτημα σχετικά με το Working Solution και για την ακρίβεια των κάθε είδους στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό ή δηλώνονται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

4.2. Επιπρόσθετα, για κάθε Working Solution ο Συμμετέχων που το υποβάλει δηλώνει υπόσχεται και εγγυάται προς τις Εταιρίες ότι το Working Solution υποβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Hub και τον νόμο, και χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό πρωτοτυπίας, και ότι ο ίδιος (ο Συμμετέχων) έχει κατ’ αποκλειστικότητα όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, χρήσης και εκμετάλλευσης του Working Solution, και σε κάθε περίπτωση η κάθε είδους χρήση του δεν προσβάλλει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα τρίτων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, εμπορικά σήματα ή απόρρητα, ή τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.

4.3. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά των Εταιριών λόγω προσβολής δικαιώματος από το Working Solution ή το παραχθέν, από τον Συμμετέχοντα, με βάση αυτό υλικό, τότε, χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των Εταιριών σύμφωνα με τους όρους του Hub και τον νόμο, ο Συμμετέχων που το υπέβαλε υποχρεούται να αναλάβει κάθε τυχόν σχετική διανοιχθείσα δίκη και να απαλλάξει τις Εταιρίες από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.

4.4. Ο κάθε Συμμετέχων συναινεί εκ προοιμίου στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τις Εταιρίες, για τη διαφημιστική προβολή και την προώθηση του Hub, της Working Solution που υπέβαλε.

4.5.Κανένα από τα μέρη, δηλαδή από τη μία πλευρά οι Εταιρίες και από την άλλη πλευρά ο κάθε Συμμετέχων, δεν αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα σε κανένα από τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, επωνυμίες, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά κάθε είδους πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των έργων / άυλων αγαθών που αποτελούν αντικείμενο ιδιοκτησίας του άλλου μέρους. Ιδίως απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή ή άλλη μετατροπή προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή οποιαδήποτε εν γένει προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, του ενός μέρους από το άλλο, είτε από τρίτους προστηθέντες αυτών. Επίσης κανένα από τα μέρη δεν θα χρησιμοποιεί διαφημιστικό υλικό, δελτία, προτάσεις, λογότυπα, εμπορικά σήματα ή επωνυμίες του άλλου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του ή εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους ή στον Ιστότοπο του Hub

4.6. Tα πάσης φύσεως δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εν γένει κάθε δικαίωμα επί άυλων αγαθών) ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στο συμβαλλόμενο μέρος που τα δημιούργησε, το οποίο δύναται ως μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

4.7. Τα μέρη, όπως ορίζονται παραπάνω και όπως ισχύει κατά περίπτωση για το καθένα, δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων μετά των οποίων συνεργάζονται, υποχρεούμενα άλλως και σε κάθε περίπτωση σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του άλλου μέρους από την αιτία αυτή.

4.8. Επίσης συντρέχουν άλλες περιπτώσεις ευθύνης, όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους και στον νόμο.

5. Λειτουργία του Hub και αξιολογήσεις – έλλειψη ανταλλάγματος

5.1. Τόσο η λειτουργία, γενικά, του Hub, όσο, και, ειδικότερα, οι αξιολογήσεις των Working Solutions, θα γίνονται από τις Εταιρίες κατά την απεριόριστη διακριτική τους ευχέρεια και χωρίς καμία από τις πλευρές να βαρύνεται με την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ή άλλου ανταλλάγματος ή την καταβολή των εξόδων του άλλου μέρους. Οι Εταιρίες δεν θα έχουν καμία απολύτως ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων, και από καμία αιτία, σχετικά με τη λειτουργία του Hub ή/και την υποβολή και αξιολόγηση των Working Solutions.

5.2. Επιπρόσθετα οι Εταιρίες δικαιούνται να τερματίσουν ή να τροποποιήσουν οποτεδήποτε, κατά την απεριόριστη διακριτική τους ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, τη λειτουργία του Hub ή/και την αξιολόγηση μίας ή περισσότερων Working Solutions.

6. Προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που συνδέονται με τους Συμμετέχοντες

Για τους σκοπούς της νόμιμης λειτουργίας του Hub, καθώς και για τη διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων των Εταιριών και την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών τους έναντι των κρατικών αρχών, οι Εταιρίες θα προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τους Συμμετέχοντες ή και επικοινωνούν μαζί τους για λογαριασμό των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο τoυ Hub (εφεξής τα «Φυσικά Πρόσωπα»). Ειδικότερα τα δεδομένα αυτά των Φυσικών Προσώπων θα είναι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (εφεξής τα «Δεδομένα») και θα τα δηλώνουν στις Εταιρίες οι Συμμετέχοντες ή τα ίδια τα Φυσικά Πρόσωπα στο πλαίσιο των επικοινωνιών τους με τις Εταιρίες για την υποβολή ενός Working Solution ή γενικά στο πλαίσιο του Hub. Οι Εταιρίες θα επεξεργάζονται τα Δεδομένα λαμβάνοντας πάντα υπόψη την Αρχή του Περιορισμού της Επεξεργασίας και για ανώτατο διάστημα μέχρι 1 έτους από τη λήψη τους οπότε οι Εταιρίες θα τα διαγράφουν από τα αρχεία τους. Ο κάθε Συμμετέχων θα ενημερώνει τα Φυσικά Πρόσωπα της δικής του πλευράς ότι (i) αναφορικά με τα Δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται οι Εταιρίες στο πλαίσιο του Hub σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν και διατηρούν τα εξής δικαιώματα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016: το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, και (ii) οι Εταιρίες διατηρούν γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ: τηλ. 210-9461736 dpo@interamerican.gr στον οποίο μπορεί να απευθύνονται για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα, και σε κάθε περίπτωση δικαιούνται να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr).

7. Ανακοινώσεις

Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το Hub, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στον Ιστότοπο του Hub και ισχύει από την ανάρτησή του στον εν λόγω Ιστότοπο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Hub υπερισχύει κάθε τυχόν άλλου τρόπου ενημέρωσης των Εταιριών προς τους Συμμετέχοντες.

8. Αποδοχή όρων

Η υποβολή στο Hub προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

9. Πληροφορίες και παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Hub μπορείτε να επικοινωνείτε με το Hub μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση innovation_hub@interamerican.gr.

10. Απαγόρευση εκχώρησης

Κανένα από τα μέρη, όπως ορίζονται παραπάνω υπό 4, δεν έχει δικαίωμα να υποκατασταθεί από άλλον, μερικά ή ολικά, ούτε να μεταβιβάσει προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεις του ή δικαιώματά του (με εκχώρηση ή άλλως πως) από το Hub και τη με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στο Hub οποιουδήποτε Συμμετέχοντα και οποιουδήποτε Working Solution.

11. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι σχέσεις των μερών διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Complementary Content
${loading}