Article Photo Image

Αποταμίευση - Επένδυση

 Επένδυση - Αποταμίευση  
Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επενδύσεων;
Ποιες είναι οι βασικές επενδυτικές αρχές;
Ποιες επιλογές προσφέρει η INTERAMERICAN;
Ποια είναι η διαδικασία επένδυσης με το Σύστημα Capital;


 
 
 
 
 
 
 
Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επενδύσεων;Αρχή Σελίδας

Mε τον όρο επένδυση εννοούμε την τοποθέτηση και δέσμευση κεφαλαίου, συνήθως για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση κέρδους και αύξηση του αρχικού κεφαλαίου. Η επένδυση μπορεί να λάβει χώρα σε κινητές ή ακίνητες αξίες. Οι καταθέσεις, τα ομόλογα και οι μετοχές είναι οι πιο δημοφιλείς μορφές επένδυσης σε κινητές αξίες.
 

Καταθέσεις
Η μορφή αυτή επένδυσης αφορά προϊόντα χρηματαγοράς, τα οποία έχουν χρονική διάρκεια συνήθως έως ένα έτος. Επενδυτικά προϊόντα τέτοιου είδους θεωρούνται τα έντοκα γραμμάτια, οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα repos κ.ά. Θεωρούνται ως οι ασφαλέστερες επενδύσεις, προσφέροντας μια σχετικά σταθερή, μικρή και εκ των προτέρων γνωστή απόδοση, όταν οι αγορές δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Δεν αποδίδουν ιδιαίτερα κέρδη, αλλά είναι ελκυστικότερα σε απόδοση και ρευστότητα από τα κλασικά τραπεζικά καταθετικά προϊόντα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων ως ιδανική επιλογή για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα. Επιδιώκουν την επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σύγκριση με τους λογαριασμούς καταθέσεων, με μηδαμινό επενδυτικό κίνδυνο.

Ομόλογα
Ως ομόλογα μπορούμε να ορίσουμε τα χρεόγραφα, για το οποία οι εκδότες τους έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτών. Στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, καταβάλλεται σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων ως τόκος (κουπόνι). Εκδότης ομολόγων μπορεί να είναι το κράτος, οργανισμοί, εταιρίες, οι τράπεζες, κλπ. Τα ομόλογα γενικά θεωρούνται τοποθετήσεις με ελεγχόμενο επενδυτικό κίνδυνο, προσφέροντας υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με τις επενδύσεις σε διαθέσιμα. Αντίστοιχα, τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι η πιο κατάλληλη επιλογή αν επιθυμείτε πρωτίστως να προστατεύσετε το κεφάλαιό σας και να εξασφαλίσετε ένα σταθερό εισόδημα και δευτερευόντως να πραγματοποιήσετε κεφαλαιακά κέρδη.

Μετοχές

Οι μετοχές αποτελούν τον αποδεικτικό τίτλο της συμμετοχής του κατόχου τους σε μία ανώνυμη εταιρία. Για τις εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο, η Χρηματιστηριακή Αξία των μετοχών μεταβάλλεται καθημερινά. Ανταποκρίνεται στα πραγματικά ή στα αναμενόμενα αποτελέσματα για την εταιρία και τον κλάδο που ανήκει και στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Τα ιστορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών τους, οι μετοχές προσφέρουν μακροπρόθεσμα υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με τις καταθέσεις ή τα ομόλογα. Στην κατηγορία αυτή, τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι κατάλληλα για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιδιώκουν μεγιστοποίηση της απόδοσης των χρημάτων τους, αναλαμβάνοντας αντίστοιχα υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.
  
Ποιες είναι οι βασικές επενδυτικές αρχές;Αρχή Σελίδας

 

   
  1. Στόχοι
Επενδύστε τα χρήματά σας έχοντας καθορίσει τους στόχους τους προσωπικούς ή οικογενειακούς που θέλετε να πετύχετε. Όσο πιο σαφείς είναι οι στόχοι σας τόσο πιο κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις θα πάρετε για την επίτευξή τους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί π.χ. δημιουργία συγκεκριμένου κεφαλαίου, σε συγκεκριμένο χρόνο για τις σπουδές των παιδιών ή για τη σύνταξή σας.
   4. Αναδιάρθρωση
Μετά την επιλογή του κατάλληλου χαρτοφυλακίου επενδύσεων για εσάς μην αφήσετε «στον αυτόματο» το κεφάλαιό σας. Είναι απαραίτητο σε τακτά χρονικά διαστήματα να παρακολουθείτε την επένδυσή σας και να επανέρχεστε στην κατανομή επενδύσεων που είχατε αρχικά επιλέξει. Με την αναδιάρθρωση αυτή θα μειώνετε τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και δεν θα αποκλίνετε από την επίτευξη των στόχων σας.
   
  2. Διασπορά
Παλαιότερα λέγαμε «όχι όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι». Η βασική αυτή αρχή ισχύει και στις επενδύσεις. Είναι αποδεδειγμένα πιο ασφαλές να κατανείμετε το κεφάλαιό σας σε διαφορετικά είδη τοποθετήσεων, μειώνοντας ουσιαστικά τον επενδυτικό κίνδυνο. Είναι επίσης σημαντικό να βρείτε το ακριβές μίγμα των επενδύσεων που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες και δυνατότητες. Δεν υπάρχει μια μοναδική επενδυτική συνταγή επιτυχίας για όλους!
   5. Πειθαρχία
Τα χρήματά σας για να μην εκτίθενται σε κινδύνους και προκειμένου να αποδώσουν χρειάζονται χρόνο. Επενδύστε μακροπρόθεσμα, διατηρώντας σταθερή την επενδυτική σας φιλοσοφία και τα «πιστεύω» σας. Ποτέ μη λαμβάνετε αποφάσεις παρορμητικά με βάση επενδυτικές μόδες και βραχυχρόνιες κερδοσκοπικές λογικές. Η επένδυση είναι ένας «μαραθώνιος». Χρειάζεται πλάνο, σταθερότητα και αντοχή!
   
  3. Ρευστότητα
Οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και αν δημιουργήσετε μην τοποθετήσετε όλα σας τα χρήματα σε αυτό. Να διατηρείτε πάντα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, ένα μέρος του κεφαλαίου σας σε μετρητά, προκειμένου να έχετε άμεση ρευστότητα όταν την χρειαστείτε. Με τον τρόπο αυτό δεν θα απαιτείται σε μια έκτακτη ανάγκη να εξαγοράσετε μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου σας.
   6. Επαγγελματική Διαχείριση
Σε όλες τις καθημερινές σας δραστηριότητες αναζητάτε τη γνώμη και βοήθεια των πλέον εξειδικευμένων επαγγελματιών. Έτσι και στη διαχείριση των χρημάτων σας, ως επενδυτές απευθύνεστε σε επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν γνώση, εμπειρία και πληροφόρηση. Μέσω επενδυτικών «οχημάτων», όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια, εκμεταλλεύεστε ορθολογικά και με αξιοπιστία τις επενδυτικές ευκαιρίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται προς συμφέρον σας!
  
  
Ποιες αποταμιευτικές - επενδυτικές επιλογές προσφέρει η INTERAMERICAN;Αρχή Σελίδας

Capital: Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης

Για την αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων σας, η INTERAMERICAN δημιούργησε το Capital, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης

Με το Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital, έχετε πρόσβαση σε μια πληθώρα επενδυτικών επιλογών από κορυφαίους επαγγελματίες διαχειριστές, με συγκεκριμένες προτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο του πιο απλού αποταμιευτή, όσο και του πιο έμπειρου επενδυτή.

Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, το Capital εφαρμόζει και ακολουθεί όλες τις βασικές αρχές της επένδυσης, αυτοματοποιεί πολλές σημαντικές διαδικασίες, ενώ κάνει πραγματικότητα τη σωστή και αποδοτική διαχείριση των χρημάτων σας. Σας κρατά ενήμερους για την πορεία των χρημάτων σας και τις εξελίξεις των αγορών.

Είναι ένα μοναδικό “εργαλείο”, ένα αποτελεσματικό μέσο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους, όποιοι και αν είναι αυτοί.

 

 
   
   

Capital SAVE

Με το Capital SAVE μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τις σπουδές των παιδιών σας ή τη σύνταξή σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τις τοποθετήσεις που σας ταιριάζουν απόλυτα από μία μεγάλη γκάμα αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται κορυφαίοι επαγγελματίες του κόσμου, ενώ από την πρώτη μέρα κιόλας έχετε ένα περιουσιακό στοιχείο: την εξασφάλιση της αποταμίευσής σας!

 

Capital INVEST

Το Capital INVEST αποτελεί μια επιλογή εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Φέρνει κοντά σας κορυφαίες επενδυτικές επιλογές από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς οίκους του εξωτερικού, όπως η BlackRock, η J.P. Morgan, η Pictet, η Pioneer και στην Ελλάδα, η Eurobank, η Πειραιώς και η AlphaTrust. Το Capital INVEST είναι σχεδιασμένο με τα πιο αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πιο έμπειρων επενδυτών και παρέχει μεγάλη ευελιξία στο πώς και πού θα επενδύσετε τα χρήματά σας.
  
Ποια είναι η διαδικασία επένδυσης με το Σύστημα Capital;Αρχή Σελίδας

To Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή, κατανοητή και παράλληλα να σας βοηθάει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τους στόχους σας και το επενδυτικό σας προφίλ. Με το Capital μπορείτε να προχωρήσετε στην αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων σας με τέσσερα απλά βήματα.

Επένδυση

Βήμα 1°: Καταγραφή των αναγκών σας.
Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα καταγράψει συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ». Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό σας προφίλ, έτσι ώστε ο σύμβουλος να μπορεί να προτείνει λύσεις κατάλληλες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές.

Βήμα 2°: Ανάλυση αναγκών, προσδιορισμός στόχων και επενδυτικές προτάσεις.
Με βάση τις οικονομικές πληροφορίες, τις ανάγκες σας και το επενδυτικό σας προφίλ, ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος θα προσδιορίσει τους στόχους σας. Θα σας παρουσιάσει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά σας και το ύψος της αποταμίευσης και επένδυσης που απαιτείται για να πετύχετε αυτούς τους στόχους.

Βήμα 3°: Δημιουργία του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου. 
Σε αυτό το στάδιο, γίνεται η επιλογή των συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, που θα αποτελέσουν το χαρτοφυλάκιό σας. Οι επιλογές θα πρέπει να συμβαδίζουν με το επενδυτικό σας προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μετοχικά.

Βήμα 4°: Παρακολούθηση της επένδυσής σας.
Με το Capital έχετε ολοκληρωμένη ενημέρωση, μέσω των statements που θα λαμβάνετε. Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας my interamerican, μπορείτε να είστε πάντα ενήμεροι και με κάθε λεπτομέρεια για την πορεία των χρημάτων σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Επικοινωνήστε με τον Συνεργάτη μας που φροντίζει για την ασφάλισή σας. 
  • Επισκεφτείτε ένα Γραφείο Πωλήσεων INTERAMERICAN.
  • Απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο Πρακτορείο ή Μεσιτικό Γραφείο Ασφαλειών.
  • Στείλτε μας email στο custserv@interamerican.gr
  • Καλέστε μας στο 210 946 2000 (Δευτέρα - Παρασκευή, 8.15 π.μ. - 7.00 μ.μ.).


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.interamerican.gr και τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.
Διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies εδώ.

Αποδοχή Ρυθμίσεις